VTT piti esityksen IDS-työn tuloksista InDEx –ohjelman loppuseminaarissa

VTT piti esityksen IDS-työn tuloksista InDEx –ohjelman loppuseminaarissa

Dimeccin koordinoiman InDEx (Industrial Data Excellence) -ohjelman loppuseminaari järjestettiin Tampereella Torni-hotellissa 19.5.2022. Seminaarissa oli osallistujia useasta eri organisaatioista mukaan lukien Konecranes, Primapower, Fastems, Danfoss, HTLaser, Raute, Sitra ja Turun yliopisto.

VTT kehitti InDEx –ohjelmassa yhteistyössä Konecranesin, Danfossin ja Fastemsin kanssa ratkaisuja datan turvalliseen jakamiseen valmistavan teollisuuden erityyppisten laitteiden välillä. Lisäksi projektityössä huomiotiin datan jakamisen haasteet suljetusta tehdasverkosta ulkopuolisille toimijoille. VTT tuki mukana olleita yrityksiä kehittämällä IDS konnektoreita, jotka mahdollistavat datan hallitun jakamisen tuotantokoneilta sekä sisäisille että ulkoisille datan vastaanottajille.

VTT:n esitys poiki seminaarissa mielenkiintoisia keskusteluja ja tehtyä tutkimustyötä tullaan toivottavasti jatkamaan tulevaisuuden projekteissa.

Lisätietoa sekä InDEx – ohjelmasta että IDS – kehitystyöstä voi lukea https://www.dimecc.com/index-final-seminar-konecranes-danfoss-and-fastems-built-a-smart-factory-prototype (teksti Englanniksi).

VTT piti esityksen IDS-työn tuloksista InDEx –ohjelman loppuseminaarissa

Data Space Innovation Lab avaa tietä datatalouteen

Datan luotettavasta jakamisesta on tulossa todellisuutta. VTT on julkaissut Data Space Innovation Lab kehitysympäristön, joka perustuu IDSA:n julkaisemiin referenssitoteutuksiin. Data Space Innovation Lab ympäristön tavoitteena on edesauttaa datatalouden hyödyntämistä mahdollistavien teknisten komponenttien testausta, sekä tukea datan suvereniteetin säilyttämistä organisaatioiden ja yritysten välisessä luottamuksellisessa datan vaihdossa. Kehitysympäristö tukee myös data-avaruuksien kehitystä ja hyödyntämistä tarjoamalla keskeisimmät data-avaruuksiin liittyvät toiminnallisuudet kuten identiteetinhallinta ja tarjolla olevien dataresurssien etsintäpalvelu.

Usein puhutaan käsitteestä “data-avaruus”, mutta tiedämmekö oikeastaan mitä data-avaruus on ja miten sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti? Data-avaruuden käsite viittaa luotettujen kumppanien väliseen datanvaihtoon, jossa mukana olevat organisaatiot noudattavat samoja standardeja ja sääntöjä liittyen esimerkiksi datan tallennukseen ja sen jakamiseen. Tämän lisäksi data-avaruuksia voidaan luonnehtia tiettyjen ominaisuuksien avulla, jotka ainakin osin erottavat ne perinteisistä keskitetyistä data-alustoista. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi:

  • Hajauttaminen – dataa ei säilytetä keskitetysti vaan datan alkulähteellä eli yleensä sen omistajalla. Dataa siirretään paikasta toiseen vain silloin, kun sen on tarpeellista.
  • Datan suvereniteetti – datan omistajalla on mahdollisuus kontrolloida sitä, kuka dataan pääsee käsiksi, miten dataa hyödynnetään ja miten sen avulla luodaan arvoa.
  • Neutraliteetti – eri toimijoita ja sidosryhmiä kohdellaan data-avaruudessa yhdenvertaisesti.
  • Identiteetinhallinta – organisaatioiden ja yksilöiden aukoton tunnistaminen, autentikointi sekä auktorisointi.
  • Jäljitettävyys – tiedot data-avaruudessa tapahtuvista datanvaihtamistransaktioista voidaan tallentaa ja niihin tarjotaan pääsy.
  • Datan yhteen toimivuus – data-avaruuden täytyy pystyä edistämään datan semanttisen rakenteen ja merkityksen yhteistä ymmärrystä eri toimijoiden välillä.
  • Datan löydettävyys – tarjolla olevien datapalveluiden etsiminen esimerkiksi palvelukatalogin avulla.

Data Space innovation Lab tarjoaa datataloudesta ja datan jakamisesta kiinnostuneille yrityksille kokeellisen data-avaruuden palveluna. Tällä hetkellä tuemme kahta pääkäyttötapausta:

  • Kokeellinen data-avaruus (tai jokin sen komponenteista) voi toimia lähtökohtana kehitettäessä kustomoituja aihe- tai sovellusaluekohtaisia data-avaruusratkaisuja. Näin mahdollistetaan erilaisten liiketoimintakonseptien tai teknisten toteutusten testaaminen ennen merkittäviä investointipanostuksia.
  • Toinen tuettu käyttötapaus on IDS konnektorien yhteensopivuustestaus. Usein kehittäjien on vaikeaa varmistua siitä, noudattavatko heidän toteutuksensa riittävän tarkasti IDS spesifikaatioita ja ovatko ne yhteensopivia olemassa olevien IDS referenssitoteutusten kanssa. Testausmenettely sisältää esimerkiksi todennuksen siitä, pystyvätkö testattavat konnektorit kommunikoimaan ja vaihtamaan dataa testialustan sisältämien komponenttien kanssa.

Tulemme jatkamaan Data Space Innovation Lab:n kehitystyötä ja parantamaan sen kykyä vastata erilaisiin data-avaruuksien kehitystarpeisiin. Tällä hetkellä olemme toteuttamassa helppokäyttöisiä graafisia käyttöliittymiä tukemaan komponenttien konfigurointia sekä mahdollistamaan niiden helpompi integrointi erilaisten taustajärjestelmien kanssa. Lisäksi tulemme lisäämään niin sanotun jäljitettävyyspalvelun, joka muodostaa tapahtumarekisterin suoritetuista datanvaihtotransaktioista ja näin edesauttaa esimerkiksi laskutusta tai helpottaa mahdollisten konfliktitilanteiden selvittämistä. Aiomme myös lisätä sanastojen hallintaan keskittyvän komponentin, jonka avulla datoja voidaan yksikäsitteisesti kuvata ja annotoida. Tämän avulla voidaan parantaa heterogeenisten järjestelmien ja alustojen semanttista yhteentoimivuutta.

Data-avaruudet ovat nopeasti kehittyvä ratkaisu, jonka avulla voidaan vastata datan jakamiseen ja datatalouteen liittyviin haasteisiin. Tällä hetkellä EU on tekemässä massiivisia investointeja data-avaruuksiin liittyvien ratkaisujen ja toimintamallien kehitykseen eri liiketoimintasektoreilla. Seuraavina vuosina tullaan käyttämään satoja miljoonia euroja kiihdyttämään Euroopan datataloutta. VTT:n Data Space Innovation Lab tarjoaa yrityksille helposti omaksuttavan tavan päästä mukaan tähän muutokseen, joka tulee luomaan valtavia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Kirjoittajat

Ilkka Niskanen
Juha-Pekka Soininen
VTT piti esityksen IDS-työn tuloksista InDEx –ohjelman loppuseminaarissa

IDSA Hub Finland järjesti ensimmäisen käytännön koulutustilaisuuden

VTT järjesti käytännönläheisen IDS-työpajan OSME-hankkeen (Open Smart Manufacturing) yrityksille 26.4.2022. Mukana olivat Wärtsilä, Roima Intelligence, Fastems ja Fliq. Työpajan osallistujat saivat ensin kuulla Ilkka Niskasen ja Markus Kerälän yleiskatsauksen IDS-ohjelmistokomponenteista. Työpajan toisessa vaiheessa osallistujat ottivat IDS-liittimen käyttöön omaan järjestelmäänsä ja saivat tähän apua.

Osallistujat kuvasivat työpajaa hyödylliseksi ja informatiiviseksi. Jatkotyöpaja järjestetään toukokuussa 2022 ja siinä jatketaan käytännön työtä.

Lähitulevaisuudessa tämä työpajakonsepti voidaan integroida osaksi Data Space Support Center -tarjontaa.

VTT piti esityksen IDS-työn tuloksista InDEx –ohjelman loppuseminaarissa

IDS on avainteknologia Oulun innovaatioallianssille

Suuri joukko Oulun seudun yrityksiä osallistui 3.5.2022 webinaariin, jossa VTT:n Ilkka Niskanen esitteli International Data Spaces -lähestymistapaa. Webinaari oli menestys ja yleisössä oli 40 paikallista edustajaa. Tapahtuma oli osa Oulun seudun paikallista Oulu Data Space kehitystä, joka luo puitteet Nokia kampuksen, Oulun yliopistokampuksen ja VTT:n tilojen liittämiseksi standardoituun, turvalliseen ja luotettavaan tiedonjakoympäristöön. Tavoitteena on luoda älykaupunki, jossa esimerkiksi toimitilatieto, energiajärjestelmätieto ja liikennetiedot mahdollistavat uusien palveluiden luomisen ja kokeilun paikallisten yritysten toimesta. Oulun seudun toimijoiden yhteistyöallianssi, Oulun innovaatioallianssi, kokoaa myös muiden teknologioiden, kuten 5G/6G:n ja autonomisten ajoneuvojen keihäänkärjet dataa tuottavaan ekosysteemiin, jossa IDS voi toimia muodostuvan data-avaruuden keskeisenä runkona.

VTT piti esityksen IDS-työn tuloksista InDEx –ohjelman loppuseminaarissa

IDS referenssi­testi­alusta on julkaistu

International Data Spaces Association (IDSA) on julkaissut IDS referenssitestialustansa, jonka IDSA:n avoimen lähdekoodin yhteisö on yhdessä kehittänyt. Data-avaruudet ovat avainasemassa luotettavalle datan jakamiselle globaalissa datataloudessa. Data-avaruuksien teknisten komponenttien testaus ja sertifiointi mahdollistaa datan luotettavan jakamisen arvoketjuissa. IDS referenssitestialusta on IDS-komponenttien kehittämiseen ja niiden yhteentoimivuuden testaamiseen tarkoitettu työkalu, joka tukee valmistautumista IDS sertifiointiin. Testialusta on toteutettu avoimella lähdekoodilla ja se on julkisesti tarjolla. Lue lisää IDSA:n sivulta ja tutustu testialustaan GitHubissa.