Home » Blogit / Uutiset / Tapahtumat » Data Space Innovation Lab avaa tietä datatalouteen

Data Space Innovation Lab avaa tietä datatalouteen

15.06.2022 | Uutiset

Datan luotettavasta jakamisesta on tulossa todellisuutta. VTT on julkaissut Data Space Innovation Lab kehitysympäristön, joka perustuu IDSA:n julkaisemiin referenssitoteutuksiin. Data Space Innovation Lab ympäristön tavoitteena on edesauttaa datatalouden hyödyntämistä mahdollistavien teknisten komponenttien testausta, sekä tukea datan suvereniteetin säilyttämistä organisaatioiden ja yritysten välisessä luottamuksellisessa datan vaihdossa. Kehitysympäristö tukee myös data-avaruuksien kehitystä ja hyödyntämistä tarjoamalla keskeisimmät data-avaruuksiin liittyvät toiminnallisuudet kuten identiteetinhallinta ja tarjolla olevien dataresurssien etsintäpalvelu.

Usein puhutaan käsitteestä “data-avaruus”, mutta tiedämmekö oikeastaan mitä data-avaruus on ja miten sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti? Data-avaruuden käsite viittaa luotettujen kumppanien väliseen datanvaihtoon, jossa mukana olevat organisaatiot noudattavat samoja standardeja ja sääntöjä liittyen esimerkiksi datan tallennukseen ja sen jakamiseen. Tämän lisäksi data-avaruuksia voidaan luonnehtia tiettyjen ominaisuuksien avulla, jotka ainakin osin erottavat ne perinteisistä keskitetyistä data-alustoista. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi:

  • Hajauttaminen – dataa ei säilytetä keskitetysti vaan datan alkulähteellä eli yleensä sen omistajalla. Dataa siirretään paikasta toiseen vain silloin, kun sen on tarpeellista.
  • Datan suvereniteetti – datan omistajalla on mahdollisuus kontrolloida sitä, kuka dataan pääsee käsiksi, miten dataa hyödynnetään ja miten sen avulla luodaan arvoa.
  • Neutraliteetti – eri toimijoita ja sidosryhmiä kohdellaan data-avaruudessa yhdenvertaisesti.
  • Identiteetinhallinta – organisaatioiden ja yksilöiden aukoton tunnistaminen, autentikointi sekä auktorisointi.
  • Jäljitettävyys – tiedot data-avaruudessa tapahtuvista datanvaihtamistransaktioista voidaan tallentaa ja niihin tarjotaan pääsy.
  • Datan yhteen toimivuus – data-avaruuden täytyy pystyä edistämään datan semanttisen rakenteen ja merkityksen yhteistä ymmärrystä eri toimijoiden välillä.
  • Datan löydettävyys – tarjolla olevien datapalveluiden etsiminen esimerkiksi palvelukatalogin avulla.

Data Space innovation Lab tarjoaa datataloudesta ja datan jakamisesta kiinnostuneille yrityksille kokeellisen data-avaruuden palveluna. Tällä hetkellä tuemme kahta pääkäyttötapausta:

  • Kokeellinen data-avaruus (tai jokin sen komponenteista) voi toimia lähtökohtana kehitettäessä kustomoituja aihe- tai sovellusaluekohtaisia data-avaruusratkaisuja. Näin mahdollistetaan erilaisten liiketoimintakonseptien tai teknisten toteutusten testaaminen ennen merkittäviä investointipanostuksia.
  • Toinen tuettu käyttötapaus on IDS konnektorien yhteensopivuustestaus. Usein kehittäjien on vaikeaa varmistua siitä, noudattavatko heidän toteutuksensa riittävän tarkasti IDS spesifikaatioita ja ovatko ne yhteensopivia olemassa olevien IDS referenssitoteutusten kanssa. Testausmenettely sisältää esimerkiksi todennuksen siitä, pystyvätkö testattavat konnektorit kommunikoimaan ja vaihtamaan dataa testialustan sisältämien komponenttien kanssa.

Tulemme jatkamaan Data Space Innovation Lab:n kehitystyötä ja parantamaan sen kykyä vastata erilaisiin data-avaruuksien kehitystarpeisiin. Tällä hetkellä olemme toteuttamassa helppokäyttöisiä graafisia käyttöliittymiä tukemaan komponenttien konfigurointia sekä mahdollistamaan niiden helpompi integrointi erilaisten taustajärjestelmien kanssa. Lisäksi tulemme lisäämään niin sanotun jäljitettävyyspalvelun, joka muodostaa tapahtumarekisterin suoritetuista datanvaihtotransaktioista ja näin edesauttaa esimerkiksi laskutusta tai helpottaa mahdollisten konfliktitilanteiden selvittämistä. Aiomme myös lisätä sanastojen hallintaan keskittyvän komponentin, jonka avulla datoja voidaan yksikäsitteisesti kuvata ja annotoida. Tämän avulla voidaan parantaa heterogeenisten järjestelmien ja alustojen semanttista yhteentoimivuutta.

Data-avaruudet ovat nopeasti kehittyvä ratkaisu, jonka avulla voidaan vastata datan jakamiseen ja datatalouteen liittyviin haasteisiin. Tällä hetkellä EU on tekemässä massiivisia investointeja data-avaruuksiin liittyvien ratkaisujen ja toimintamallien kehitykseen eri liiketoimintasektoreilla. Seuraavina vuosina tullaan käyttämään satoja miljoonia euroja kiihdyttämään Euroopan datataloutta. VTT:n Data Space Innovation Lab tarjoaa yrityksille helposti omaksuttavan tavan päästä mukaan tähän muutokseen, joka tulee luomaan valtavia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Kirjoittajat

Ilkka Niskanen
Juha-Pekka Soininen